předchozí | obsah | následující

7. závěr

Ve své práci jsem se snažil o stručné shrnutí podmínek a předpokladů, které vedly ke vzniku net artu, a nastínění jeho historie. Podstatu net artu je těžké definovat, protože se jedná stále o velmi mladou uměleckou formu, která nemá přesně formulovaná pravidla či hranice. Uvedená klasifikace je proto jen jednou z mnoha možných. Pět konkrétních příkladů projektů pak mělo ukázat diverzitu net artu a některé tendence, které se v něm objevují. Net art spojuje více složek: text, obraz, zvuk, přičemž tyto části se velmi často prolínají. Důležitým prvkem je interaktivita, často možnost návštěvníků ovlivňovat dílo - ať už výběrem nebo přímou participací. Ačkoliv i v net artu se někdy odráží původ umělce, obecně lze říci, že net artová komunita je mezinárodní a stejně tak i publikum, což je logické, protože tvorba je dostupná komukoliv s dostačujícím technickým vybavením, může si ji současně prohlížet velké množství lidí z celého světa.
Net art můžeme označit za součást tzv. "remix culture". Protože se lze obvykle (výjimku tvoří většina Flashových projektů) velmi snadno dostat ke zdrojovému kódu, kdokoliv jej může (stačí základní znalosti) použít a přetvořit v nový produkt. Další možností, jak využít cizí projekt v duchu remix culture je prostě přidat odkaz na něj na svou stránku, čímž se dostane do nového kontextu. Nepřekvapí proto silné vazby mezi net art scénou a příznivci open source (je příznačné, že ocenění Golden Nica, hlavní cenu na Ars Electronica, získal v roce 1999 operační systém Linux, vlajková loď open source hnutí).
S posunem významu autorství souvisí podle mého názoru i fakt, že velké množství tvůrců se úspěšně skrývá pod virtuálními identitami a z jejich prací se nedozvíme někdy ani jejich jména, případně tvoří pod různými pseudonymy. Ke svým pracím nepřikládají žádná vysvětlení, mnohdy pracují s mystifikací. Jodi to vysvětlili v interview s Tilmanem Baumgärtelem takto: "Prezentujeme obrazovky a to co je na nich. Vyhýbáme se vysvětlením. Podívejte se na jakoukoliv výstavu: Lidé se krčí nad popisky uměleckých děl, dříve než se na ně podívají. Chtějí vědět, kdo je autor, dříve než si vytvoří názor na jeho práci. Tomu se snažíme vyhnout." Baumgärtel, T.: We love your computer (Interview with Jodi)
Aktivistický podtón, který byl typický pro net.art (net dot art), zvláštní hnutí v rámcích net artu, se obecně objevuje velmi často. Net art užívá ironie, parodie a nadsázky, aby nastavoval kritické zrcadlo současné společnosti a zejména komercializaci internetu. Net.art komunita měla také značný teoretický dopad, díky ní existuje relativní dostatek kvalitních dílčích prací (z nichž mnoho má i akademickou formu, např. obsahují poznámkový aparát) používajících poznatků z obou sfér, které se v net artu setkávají: technologické (informatika, kybernetika, matematika) a umělecko-společenskovědní (historie umění, literární teorie, sociologie, psychologie). Rozsáhlejší, obecně zaměřené práce však chybí.
V současné době jsme svědky procesu "uznání" net artu oficiálními kulturními institucemi, muzei a galeriemi, přičemž probíhá diskuse zejména mezi umělci a kurátory, jak vystavovat a archivovat net art. Značný dopad na net art mají také stále nové a nové softwarové nástroje, protože objevování nových, často neplánovaných způsobů jejich využití je pro mnoho umělců velkou výzvou. Proto je těžké odhadnout, kterým směrem se bude vyvíjet net art dál: před několika lety by také nikdo nepředpokládal současný velký vliv Flashové estetiky. Lze ale očekávat komercializaci, větší přizpůsobení se publiku na jedné straně a naopak radikální postupy a stanoviska na straně druhé, čímž dojde k prohloubení již existujícího předělu mezi oblastí "net artu" a "webdesignu", které lze chápat spíše jako ideologické, než faktické, protože mnoho projektů by bylo možné zařadit i do "konkurenčního tábora". Nejde jen o vlastní tvorbu, ale principiálně o vnímání širších zkušeností: net art komunita se staví kriticky k současné společenské situaci, panuje i jisté rozčarování z toho, jak se vyvíjí internet. Webdesignéři jsou jistě také kritičtí, ale jejich cílem je dělat práci, za niž dostanou dobře zaplaceno, a přitom se bavit, nikoliv měnit svět. Petr Horák, na internetu známý jako Frohikey, jeden z předních českých designerů, to shrnul: 'Vis co, ten rozdil je - voni tomu rikaj umeni, 'my' kalime a serem na to :) ' (Zdroj: rozhovor na IRC, 4.3.2003) Přesto vznikají kvalitní projekty v obou táborech a s rostoucím vlivem internetu bude stoupat i význam umělců na něm pracujících. V budoucnu nebude net art ovlivňován vnějšími trendy, naopak bude ovlivňovat ostatní druhy umění. To samozřejmě s sebou přinese nutnost nového teoretického přístupu (ze strany kritiků, galerií, kurátorů) a stoupne také úloha technologií v umění, což je jen potvrzením vývoje posledních několika desítek let.
Můžeme doufat, že net art se prosadí více i v ČR, kde je mu zatím věnována malá pozornost (i v porovnání s jinými oblastmi nových médií) a naše situace se přiblíží alespoň na úroveň okolních zemí. K tomu bych rád přispěl i svou bakalářskou prací.

předchozí | obsah | následující